Privacy

Deze website is in het beheer van Buzze BVBA.

Contactgegevens:

Buzze BVBA
Plantenweg 16
8540 Deerlijk
BE0473410181
info@buzze.be
+32 477 90 36 12

Buzze BVBA hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. In dit opzicht, wil Buzze BVBA haar klanten zoveel mogelijk informeren en respecteren, evenals controle geven over hun gegevens. Buzze BVBA wil klantgegevens als een goede huisvader behandelen en louter gebruiken om de ervaring op de site te maximaliseren. Hieronder overloopt Buzze BVBA in detail welke gegevens verzameld worden, waarom, hoe lang en hoe u dit eventueel kan (laten) aanpassen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, waaronder merken, logo’s, afbeeldingen, namen en teksten, zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan Buzze BVBA of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en geldt dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Buzze BVBA levert grote inspanningen om de informatie op de website zo volledig, juist en nauwkeurig mogelijk te maken. Toch kunnen fouten in de informatie sluipen. Indien de informatie fout is of bepaalde informatie niet beschikbaar is, zal Buzze BVBA dit zo snel mogelijk recht zetten.

Buzze BVBA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u fouten in de informatie op de site vaststelt, kunt u ons contacteren via info@buzze.be.

De inhoud van de site kan op elk moment zonder bekendmaking gewijzigd of aangevuld worden. Buzze BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. Buzze BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan.

Privacybeleid

Buzze BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u ons contacteren via info@buzze.be.

Verwerking van persoonsgegevens

Buzze BVBA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor account- en

orderbeheer. Hieronder vallen klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, dienst na verkoop alsook direct marketing. Dit zijn de gegevens die u zelf invoert via de website of die u ons op een andere manier (via sociale media, via e-mail, telefonisch, per post of ter plaatse in ons bedrijf) doorgeeft.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, betreffen:

  • Uw contactgegevens (voornaam, e-mail)
  • De technische data die u identificeren (zie sectie over cookies)
  • Uw website-gebruik (zie sectie over Google Analytics)

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, bijvoorbeeld om een pakket te verzenden, zullen de gegevens van de klant worden gedeeld met partners die (on)rechtstreeks verbonden zijn met Buzze BVBA. Buzze BVBA zal maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 dat u hieronder leest. Daarnaast regelen ook de Privacywet van 8 december 1992, de Elektronische Communicatiewet van 13 juni 2005 en de uitvoerende besluiten de bescherming van uw persoonsgegevens.

  1.   De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
  2. a)   de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  3. b)   de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  4. c)   de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  5. d)   de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  6. e)   de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  7. f)    de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

U kan uw rechten nalezen op https://www.privacycommission.be/nl en indien u een klacht wenst in te dienen, kan dat in België via de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via het e-mailadres commission@privacycommission.be. U kunt het best steeds een kopie van uw identiteitskaart toevoegen wanneer u klacht wenst in te dienen.

Voor klachten in Nederland kunt u terecht op de website van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of kunt u schriftelijke klachten indienen via Postbus 93374 te 2509 AJ DEN HAAG. In uw correspondentie dient u uw telefoonnummer te vermelden zodat de Autoriteit Persoonsgegevens u gemakkelijk kan contacteren voor aanvullende vragen of een uitgebreidere uitleg.

Gebruik van gegevens voor direct marketing

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing mits u daar vooraf toestemming voor gegeven hebt. U heeft steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot marketing. Onder direct marketing verstaan we gepersonaliseerde of op een specifieke doelgroep getargete vorm van marketing bijvoorbeeld nieuwsbrieven en remarketing.

Bij de resultaten van dit type marketing wordt u niet als persoon onder de loep genomen, maar kijken wij naar algemene trends. Zo gaan wij na welke thema’s u interessant vindt en of wij vaker rond deze thema’s kunnen werken op onze website of in onze nieuwsbrieven. Daarnaast kan Buzze BVBA u aanbiedingen doen die passen bij uw voorkeuren.

Wanneer u zich voor het eerst inschrijft op onze website, kunt u ervoor kiezen om deze marketing al dan niet te ontvangen. Indien u onze communicatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich achteraf (laten) uitschrijven.

Recht op inzage, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

De klant heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan onjuiste of onvolledige gegevens (laten) verbeteren, verwijderen en beperken, alsook bezwaar maken tegen de verwerking ervan op basis van het eerder genoemde artikel 6.1.

De klant het recht op een kopie van zijn persoonsgegevens. De klant dient hiervoor zelf de instellingen in zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar info@buzze.be.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke (boekhoudkundig en fiscaal voor 7 jaar) of juridische (voor maximum 10 jaar) verplichtingen na te komen. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard slechts beperkt toegankelijk.

Het gebruik van cookies

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig deelt met Buzze BVBA, kunnen tijdens een bezoek aan de site cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Soorten cookies

First party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de site zelf en hebben als doel de site optimaal te laten functioneren. Uw eerdere instellingen of ingevulde gegevens worden op deze manier door de site onthouden. Zo dient u deze niet meer opnieuw in te vullen wanneer u de site opnieuw bezoekt.

Third party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een

waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Cookie-instellingen aanpassen voor:

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Gegevensverzameling door Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om gedrag op sites te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw website-gebruik en IP-adres wordt overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U kunt meer lezen over deze gegevensverzameling van Google op hun pagina rond privacy en voorwaarden.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien u toch wil voorkomen dat Google u volgt, kunt u een add-on in uw browser installeren.

Buzze BVBA maakt eveneens gebruik van Google Adwords, een dienst om advertenties op Google en op gerelateerde sites, bijvoorbeeld YouTube, te tonen. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot advertenties steeds zelf beheren en aanpassen.

Naast Google maakt Buzze BVBA ook gebruik van andere programma’s om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen. De gegevens die hier bewaard worden heeft u zelf via formulieren aan ons doorgegeven. U kunt zich ten allen tijde hiervoor uitschrijven.